Dự án

Dự án khách sạn Nam cường Nam định, hạng mục sử dụng:  Khóa thẻ từ khách sạn